دریافت نسخه چاپی  
انجام خدمات امور نقلیه سازمان ملی زمین و مسکن تاریخ ثبت : 1394/02/30
طبقه بندي : ,,
عنوان : انجام خدمات امور نقلیه سازمان ملی زمین و مسکن
متن آگهی : سازمان ملی زمین و مسکن به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، چهارراه نیروی انتظامی، شماره ی 56 به نشانی رایانه ای: www.nlho.ir در نظر دارد خدمات امور نقلیه خود را به شرح ذیل و جداول پیوست، از طریق مناقصه انجام دهد: برآورد مبلغ پایه مناقصه به میزان 5.709.600.000 ریال میباشد. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000ر000ر100 ریال میباشد که مناقصه گر باید آنرا به یکی از روشهای زیر در وجه و بنام سازمان ملی زمین و مسکن تهیه و ارائه نماید: الف) واریز وجه نقد به حساب سپرده ی شماره 4001037106372777 سازمان ملی زمین و مسکن نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران و ارائه اصل رسید پرداخت وجه ب) ضمانتنامه ی بانکی بدون قید و شرط و با حداقل سه ماه اعتبار متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار اولین آگهی تا تاریخ 94/3/11 از ساعت 8 تا 16/15 با ارائه معرفینامه کتبی به دفتر منابع انسانی، خدمات، پشتیبانی و رفاه سازمان ملی زمین و مسکن به نشانی مذکور مراجعه نمایند. متقاضیان شرکت در مناقصه پس از دریافت اسناد مناقصه و تکمیل آنها میتوانند مدارک و مستندات موردنظر را در پاکتهای سربسته ی لاک و مهر شده حداکثر تا ساعت 16/15 روز دوشنبه مورخ 94/3/25 به اداره دبیرخانه سازمان ملی زمین و مسکن به نشانی مندرج تحویل و رسید دریافت نمایند.کمیسیون مناقصه در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 94/3/26 در محل اداره کل منابع انسانی، خدمات، پشتیبانی و رفاه سازمان واقع در طبقه سوم سازمان جهت افتتاح پاکتهای دریافتی از مناقصه گران تشکیل میگردد.
تاریخ انتشار : یک شنبه 3 خرداد 1394
مهلت دریافت اسناد : دوشنبه 11 خرداد 1394
مناقصه/مزایده : مناقصه
محل دریافت اسناد : سازمان ملی زمین و مسکن به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، چهارراه نیروی انتظامی، شماره ی 56، تلفن /نمابر: 88870023 داخلی 3120 نمابر: 88782133
فایل : Download
تعداد نمایش : 760 <<بازگشت