دریافت نسخه چاپی  

فرصت مناسب برای مشارکت بخش خصوصی و دولت

 

حوزه مشارکت و سرمایه گذاری سازمان ملی زمین و مسکن در راستای تحقق اهداف و وظایف سازمان و به منظور مدیریت بر شناسایی، امکانیابی و ارزیابی ظرفیت ها و پتانسیل های سرمایه گذاری، جذب، حمایت و هدایت منابع بخش خصوصی و نیز سرمایه گذاران خارجی و مدیریت بر اجرای پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری و تعیین تکلیف پروژه های مشارکتی نیمه تمام، ارزیابی و توان سنجی سرمایه گذاران و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و نیز حمایت از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان در راستای اقتصاد مقاومتی و برنامه ریزی به منظور تأمین زمین و سرمایه برای پروژه های مشارکتی تشکیل و شروع به کار نموده است. در سنوات گذشته سازمان ملی زمین و مسکن در راستای ایجاد توازن در بخش زمین و مسکن و فراهم نمودن بستر مناسب جهت اجرای سیاست های وزارت راه و شهرسازی و قوانین مربوطه بالاخص قانون زمین شهری مصوب سال 1366 مبنی بر استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی اولین جرقه عملیاتی نمودن فرایند ساخت و ساز در قالب عقود مشارکتی زده شد. در سال 1373 نیز درخصوص نحوه قیمت گذاری، واگذاری اراضی جهت مشارکت و ... تعیین تکلیف گردید سپس در ادامه این حوزه با توجه به اساسنامه سازمان و در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تشکیل و عهده دار وظایفی همچون مدیریت بر امکان سنجی و شناسایی ظرفیت های بخش خصوصی داخلی و خارجی، مدیریت و نظارت بر اجرای پروژه های مشارکتی و نیمه تمام، انعقاد قرارداد و تأمین زمین و سرمایه گردید. لذا به همین منظور ایمیل خاصی طراحی گردید تا بخش های خصوصی در صورت تمایل با این آدرس با سازمان تعامل برقرار نمایند که به شرح ذیل ایفاد می گردد.

Investment@nlho.ir